Dekret z dnia 25.03.2020r

Uzupełnienie i wyjaśnienie zarządzeń dotyczących wykonywania posługi duszpasterskiej podczas epidemii

W trosce o zbawienie Ludu Bożego oraz zdrowie i życie doczesne wszystkich wiernych, powierzyłem dzisiaj Diecezję Sandomierską opiece Matki Bożej, sprawując Mszę św. przed Jej cudownym wizerunkiem w Sanktuarium Sulisławskim, do którego od wieków pielgrzymowali nasi ojcowie w czasie różnych epidemii.

Mając jednocześnie na względzie postępujący rozwój epidemii wywołanej koronawirusem, a także nowe zarządzenia władz państwowych, postanowiłem uściślić i wyjaśnić zasady wypełniania posługi duszpasterskiej w diecezji, które będą obowiązywały od 27 marca br. do odwołania. Niniejszym postanawiam:

– Jeśli kapłan nie może wypełniać posługi np. z powodu kwarantanny albo nie jest to wskazane z przyczyn osobistych, powinien skierować wiernego do innych księży pracujących w parafii, w dekanacie lub poinformować Kurię diecezjalną, która zaradzi potrzebie. Nie można lekceważyć pojawiających się u siebie problemów ze zdrowiem. W przypadku ich zaistnienia, trzeba powstrzymać się od posługi, aż zgodnie z procedurą sanitarną zostanie wykluczone zakażenie koronawirusem.

– W celebracjach liturgicznych oraz w innych aktach kultu, może brać maksymalnie udział pięciu uczestników, nie licząc osób koniecznych do posługi liturgicznej. Jeśli chodzi o Mszę św., należy w pierwszej kolejności zagwarantować uczestnictwo tym, którzy zamówili intencję mszalną. Informację o niniejszej zasadzie proszę zamieścić na drzwiach kościoła, na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń i zapewnić bezwzględne jej przestrzeganie.

– Biorąc pod uwagę opinię wyrażoną przez Księży Dziekanów, obrzędy pogrzebowe mają być ograniczone do trzeciej stacji na cmentarzu. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W kancelarii parafialnej należy o tym poinformować rodzinę zmarłego, prosząc również o nieprzekraczanie liczby pięciu żałobników (nie są wliczani sprawujący obsługę pogrzebu). Z rodziną zmarłego trzeba również ustalić datę Mszy św. żałobnej, w której podobnie, jak w pogrzebie, nie może uczestniczyć do odwołania, więcej, niż pięć osób. Obecna sytuacja wyklucza ponadto możliwość gromadzenia się na tradycyjnych modlitwach za zmarłych w kościołach, kaplicach i domach.

– Ponieważ w związku z limitami osobowymi możliwość spowiedzi podczas Mszy św. jest ograniczona, należy poinformować wiernych, że w przypadku potrzeby przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, mogą to uczynić po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem. W tym celu, na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych parafii należy podać numer telefonu, zaznaczając, że do odbycia spowiedzi wymagana jest osobista obecność wiernego. Spowiedź powinna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości albo w dezynfekowanych po każdym penitencie konfesjonałach, lub na otwartym powietrzu, przestrzegając zawsze tajemnicy spowiedzi, prywatności wiernego i wymogów sanitarnych. Spowiednik ma prawo zastosować również inne środki ochronne, które uzna za wskazane, o ile będą one zgodne z przepisami sanitarnymi. Przypominam, że w obecnej sytuacji niemożliwe jest udzielenie absolucji generalnej poza niebezpieczeństwem śmierci. Duszpasterze powinni natomiast pouczyć swoich wiernych, którzy nie mogą przystąpić do tego sakramentu o praktyce żalu doskonałego i konieczności odbycia spowiedzi gdy będzie to możliwe. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach, należy zorganizować spowiedzi na wzór Adwentu lub Wielkiego Postu.

– Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy istnieje zagrożenie życia wiernego. Jeśli jest on objęty kwarantanną albo zakazem kontaktu z innych przyczyn, można go odwiedzić jedynie po otrzymaniu pozwolenia kompetentnych organów państwowych.

– Należy odwołać spotkania przygotowawcze do I Komunii Świętej i naturalnie samą uroczystość jeśli miała się ona odbyć przed połową kwietnia. Trwają obecnie konsultacje rodziców i katechetów odnośnie terminu oraz sposobu jej organizacji. Po ich zakończeniu zostanie podjęta decyzja. Już teraz można jednak przewidywać, że I Komunia św. będzie możliwa dopiero po przywróceniu nauki w szkole.

– To co zostało powiedziane o I Komunii Świętej odnosi się również do Sakramentu Bierzmowania.

– Kwestie liturgiczne i organizacyjne dotyczące Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych zostaną określone osobnym dekretem.

Wyrażając ogromną wdzięczność wszystkim Kapłanom, Siostrom Zakonnym i Katechetom za pełnienie posługi duszpasterskiej w tym szczególnym czasie próby, powtarzam za św. Pawłem „Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru” (Rz 8,28).

Sandomierz, 25 marca 2020 r.