Kancelaria

Сhwile naszego życia

Chrzest

Pierwsza Komunia Święta

Bierzmowanie

Małżeństwo

Sakrament chorych

Spowiedź

Pogrzeb

Chrzest

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego, stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi i jesteśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. O chrzest dla swoich dzieci proszą rodzice dając gwarancję, że będą wychowywać swoje dziecko według zasad wiary katolickiej.

Chrzest zgłaszamy co najmniej miesiąc wcześniej. Zgłoszenia dziecka do chrztu mogą dokonać tylko rodzice (przynajmniej jedno z rodziców), którzy faktycznie mieszkają na terenie naszej parafii, zameldowanie nie ma znaczenia. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii lub za granicą, to mogą zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą ks. proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice lub księdza z parafii za granicą.

Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka z USC oraz należy mieć dane chrzestnych: imię i nazwisko, adres oraz wiek.

Jeśli ojciec chrzestny lub matka chrzestna są z innej parafii, wówczas mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej.

Zgodnie z Prawem kanonicznym bycie chrzestnym to ogromna odpowiedzialność, dlatego nie powinna się tego obowiązku podejmować przypadkowa osoba.

Ojcem (matką) chrzestnym dziecka może być osoba, która już przyjęła sakrament bierzmowania, wierząca i praktykująca, ponieważ podczas sakramentu chrztu przyjmuje na siebie obowiązek pomagania rodzicom w religijnym wychowaniu dziecka.

W związku z tym nie mogą być rodzicami chrzestnymi:

E

Niewierzący czy osoby innej wiary

E

Osoby niepraktykujące

E

Żyjący w związku cywilnym lub bez żadnego ślubu

E

Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania

E

Prowadzący gorszący tryb życia

E

Młodzież szkolna nieuczęszczająca na katechezę

Przed chrztem dziecka rodzice, chrzestni oraz inni członkowie rodziny powinni przystąpić do sakramentu pokuty, aby w pełni uczestniczyć w liturgii chrzcielnej.

Chrzest udzielany jest w naszej parafii w niedzielę podczas mszy św. o godz. 11.00 a ustalenie terminu katechezy chrzcielnej odbywa się wcześniej.

Pierwsza Komunia Święta

Ważne informacje dla rodziców:
E

Dziecko przystępuje do I Komunii Św. w swojej parafii

E

Jeżeli dziecko należy do innej parafii i chce pójść do I Komunii Św. ze swoją klasą, to rodzice muszą poprosić proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody

E

Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament Chrztu Św. w innej parafii niż parafia w Kłyżowie, zobowiązani są przedłożyć świadectwo chrztu dziecka ( najlepiej na początku nowego roku szkolnego)

E

Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym osobiście ks. proboszcza

E

W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia w Eucharystii

E

W ramach lekcji religii dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania

E

Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w miarę możliwości w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj)

E

Przypominamy, że w naszej parafii obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych, (chodzi o możliwość wykorzystania strojów z poprzednich lat)

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.

Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

Kandydat pragnący dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do wypełnienia następujących warunków:

E

w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św.,

E

regularnie przystępować do sakramentu pokuty,

E

wszędzie być świadkiem Boga,

E

sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,

E

brać udział w spotkaniach w grupach kandydatów do bierzmowania,

E

uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), Mszach św. roratnich (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach (Wielki Post) i nabożeństwach majowych.

Małżeństwo

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, której fundamentem jest miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu.
Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest Sakramentem do którego kandydaci powinni dobrze się przygotować. To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

Sakrament małżeństwa w naszej parafii może zawrzeć osoba faktycznie zamieszkała na terenie naszej parafii. Pary spoza muszą mieć zgodę swojego proboszcza. Narzeczeni mieszkający za granicą formalności załatwiają na miejscu, tam gdzie chodzą do kościoła. Zaś w naszej parafii po wcześniejszym ustaleniu terminu, udzielana jest sama ceremonia ślubna.

Narzeczeni powinni uwzględnić następujące sprawy:

E

Rezerwację terminu

dokonujemy kilka miesięcy przed ślubem, najlepiej na początku roku kalendarzowego. W razie rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić o tym kancelarię parafialną. Można to uczynić razem lub pojedynczo. Z reguły ksiądz wtedy pyta o to, czy jest się bierzmowanym i czy ma się kurs przedmałżeński. Jeżeli nie – należy to niezwłocznie uzupełnić.
E

Trzy miesiące przed ślubem

przychodzimy do kancelarii i umawiamy się na spotkanie celem spisania protokołu przedślubnego.
Do kancelarii parafialnej zgłaszają się obydwoje narzeczeni. Jedna i druga strona musi złożyć oświadczenie o dobrowolności i osobistej decyzji zawarcia małżeństwa i złożyć właściwe podpisy. Nie może tego zrobić ktoś inny.
E

Spisanie protokołu przedślubnego - przynosimy następujące dokumenty

  • Świadectwo chrztu – z parafii gdzie byliśmy ochrzczeni (świadectwo chrztu jest ważne 6 miesięcy)
  • Świadectwo bierzmowania – jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o sakramencie bierzmowania, należy dodatkowo wziąć zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, gdzie odbyło się bierzmowanie
  • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego – (ważne 6 miesiące)
  • Ostatnie świadectwo szkolne ze stopniem z religii
  • Dowody osobiste
  • Dane świadków spisane z dowodu – imiona, nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania
  • Świadectwo kursu przedmałżeńskiego.
E

Po spisaniu protokołu wypisywane są zapowiedzi.

W naszej parafii są odczytane w niedzielę po mszy św. o godz. 8.00; osoba spoza parafii otrzymuje je w formie wypełnionej kartki i zanosi je do swojej parafii. Po ich wygłoszeniu dostarcza ją z powrotem do nas.
– Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi. Pierwsza spowiedź jest po spisaniu protokołu (zachęca się, aby była to spowiedź generalna, tzn. z całego życia). Druga tuż przed ślubem
– Narzeczeni mają obowiązek odbycia trzech nauk w poradni życia rodzinnego ( np. w którejś z parafii w Stalowej Woli)
– Zamawiamy organistę i prosimy kościelnego o przygotowanie kościoła, uzgadniamy sprawę kwiatów i dekoracji.
E

Tydzień przed ślubem

w kancelarii parafialnej jest spotkanie celem omówienia szczegółów. Osoby spoza parafii przynoszą świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Omawia się ceremonię.
E

Piętnaście minut przed ślubem:

– Narzeczeni ze świadkami przychodzą do zakrystii i składają ostatnie podpisy
– Świadkowie przynoszą dowody osobiste
– Narzeczeni przekazują kartki od spowiedzi i obrączki.
Ważne informacje:
– zdjęcia i nagrywanie filmu mogą wykonywać osoby mające odpowiednie zezwolenie z Kurii
– w trosce o estetykę nie sypiemy confetti w kościele ani na schodach przed kościołem.

Sakrament chorych

W każdą pierwszy piątek miesiąca kapłan odwiedza chorych z posługą sakramentalną.

Bardzo prosimy o zgłaszanie chorych w kancelarii parafialnej albo w zakrystii, aby byli objęci opieką duszpasterską.

Należy przygotować:

E

Stół nakryty białym obrusem,

E

Krzyżyk i świece,

E

Naczynie na wodę święconą i kropidło,

E

Odrobinę waty - jeśli ma być udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych,

E

Szklankę wody - jeśli chory nie jest w stanie przełknąć Komunii Świętej.

Rodzina powinna uczestniczyć w świętych obrzędach razem z chorym.

Spowiedź

Spowiedź Św. w naszej parafii:
E

przed każdą Mszą Św.,

E

comiesięczna (I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca)

Spowiedź Święta – kilka krótkich rad:
E

Uświadom sobie, że spowiedź to nie jest tylko jakiś obrzęd, obowiązkowa pańszczyzna dla Kościoła, którą trzeba raz w roku zaliczyć. To spotkanie z miłosiernym Bogiem, który chce nam przebaczyć, bo kocha nas jak Ojciec.

E

'Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją'. Nie ma grzechu, który by nie mógł być odpuszczony. Ale żeby Bóg mógł nam przebaczyć, musimy spełnić kilka warunków: rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie.

E

Rachunek sumienia musi być szczery; jeśli chcesz coś zataić, to lepiej wcale się nie spowiadaj.

E

Zastanów się i spróbuj szczerze określić najważniejsze przyczyny twoich grzechów. Jeśli ich nie usuniesz, grzechy nadal będą się powtarzać.

E

Skorzystaj z pomocy do rachunku sumienia.

E

Grzechy wyznaj z całą prostotą, bez krętactw i owijania w bawełnę. Spróbuj przezwyciężyć lęk i wstyd: spowiadasz się przed Bogiem, choć twej spowiedzi słucha też człowiek - ksiądz.

E

Uważnie wysłuchaj pouczenia: możesz jeszcze coś dodać, zapytać albo „sprostować”. Spróbuj porozmawiać ze spowiednikiem, coś mu zasugerować, poradzić się.

E

Zadośćuczynienie wymaga naprawy wyrządzonego zła. Jeśli możesz, napraw krzywdę bliźniemu wprost albo chociaż zastępczo, na przykład przez jakiś dobry uczynek dla kogoś innego.

E

Nie czekaj z następną spowiedzią do przyszłej Wielkanocy. Spowiedź przychodzi łatwiej, gdy jest systematyczna.

Pogrzeb

Gdy utraciliśmy bliską nam osobę:
E

Rodzina powiadamia proboszcza, natomiast bijące dzwony na „Anioł Pański” przekazują informację całej parafii o śmierci kogoś spośród naszej wspólnoty

E

Rodzina ustala ze swoim proboszczem godzinę i przebieg ceremonii pogrzebowej. Dopiero potem zajmuje się dalszymi sprawami związanymi z pochówkiem / grób / organista / kościelny

E

Wymagane dokumenty to:

– akt zgonu (z USC),
– zaświadczenie o przyjęciu sakramentów św. (od kapelana szpitala lub duszpasterza parafii),
– jeżeli osoba zmarła jest z innej parafii, potrzebna jest pisemna zgoda ks. proboszcza tamtej parafii,
Warto pamiętać, że:
E

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św. jest nieocenionym darem dla zmarłego

E

W czasie procesji na cmentarz modlimy się i śpiewamy pieśni żałobne. Staramy się zachować powagę w czasie pogrzebu i nie rozmawiać w trakcie procesji żałobnej.

Również po pogrzebie możemy zmarłym zapewnić pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
E

Msza św. w rocznicę śmierci, z okazji dnia imienin.

E

Modlitwy wypominkowe w listopadzie.

E

Msze św. gregoriańskie.

Kontakt

W sprawach pilnych i ważnych - telefon kontaktowy: 726 600 106